ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2554
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ
วันที่ 5 กันยายน 2554
ประเภท ฟอยล์บุคคลชาย

Overall ranking

 Ranking   Name   First name   Country   Club 
 1   นายศุภกร   ศรีแตงอ่อน      หอการค้าไทย 
 2   นาย นนทพัฒน์   ปานจันทร์      ภูจะนา 
 3   นาย ฐาปนันท์   ฟักอังกูร      ม.เกษตรศาสตร์ 
 3   นาย พัฒนพงศ์   ศรีสวัสดิ์      ม.รัตนบัณฑิต 
 5   นาย สถาบัน   นุชประไพ      ม.กรุงเทพ 
 6   นาย วิบูลย์   ภู่วิจิตร      นนทรี 
 7   นาย สรรพ์พชร์   นวลพลับ      กองทัพอากาศ 
 8   จ.ท.นพพร   รัตนบุญเจือ      กองทัพอากาศ 
 9   ส.ท.มานพ   เทือกมูล      กองทัพบก 
 10   ส.อ.อดิสิทธิ์   จงธรรม      กองทัพบก 
 11   นาย สถาพร   นุชประไพ      จุฬาภรณฯลพบุรี 
 12   น.ท. ปรีชา   ตันติรักส์      กองทัพเรือ 
 13   นาย ฐัทชา   ศรีสุภะ      ม.มหาสารคาม 
 14   นาย กิตติคุณ   ว่องไวพนานิจ      ม.เกษตรศาสตร์ 
 15   นายก้าวเกียรติ   บุญบำรุง      จุฬาภรณฯลพบุรี 
 16   นาย จตุรพร   อยู่ปรางค์      ม.เทคโนฯ พระนครเหนือ 
 17   นาย วีรพล   สรัสสมิต      ม.เกษตรศาสตร์ 
 18   นาย โสภณัฐ   มายะการ      กองทัพอากาศ 
 19   นาย ปิยะณัฐ   นัยเนตร      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 20   นาย เจริญ   สายดี      กองทัพเรือ 
 21   นาย จักรพันธ์   เชี่ยวพานิช      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 22   นาย คันฉัตร   คงไพรสันต์      ม.รามคำแหง 
 23   นาย ธนภัทร   ภูทอง      ม.เทคโนฯ สุรนารี 
 24   นาย เชาวกร   ทองพรหม      หอการค้าไทย 
 25   ร.อ.สุทธิพงษ์   สันติเทวกุล      นนทรี 
 26   นตท.ประชานาถ   อิสสอาด      รร.เตรียมทหาร 
 27   นาย กันตภณ   สันตโยดม      ส.พลศึกษาวิทยาเขต กรุงเทพ 
 28   นาย บัณฑิต   ชมภูรัตน์      หอการค้าไทย 
 29   นาย ปรัชญา   เสาวลักษณ์จินดา      ม.กรุงเทพ 
 30   ส.อ.พิสิทธิ์   ราชาตัน      กองทัพบก 
 31   นาย ฐิติภัทร   อ่าวสถาพร      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 32   นตท.ณภัทร   อัครเมธายุทธ      รร.เตรียมทหาร 
 33   นาย ภาณุ   เจนลาภวัฒนกุล      ม.เกษตรศาสตร์ 
 34   นรต.ณัฐพงษ์   จันทร์อุทัย      รร.นายร้อยตำรวจ 
 35   นนอ.รชต   จูประเสริฐ      กองทัพอากาศ 
 36   นาย สมภพ   เขียววิชัย      ม.เทคโนฯ สุรนารี 
 37   นาย ทัตเทพ   บุญสิทธิ์      หอการค้าไทย 
 38   นาย รัฐนิติ   แสงสุวรรณ      ม.มหาสารคาม 
 39   ด.ช. ศิษฎิพัฒน์   ดวงพัตรา      หมูหัน 
 40   นรจ.สรศักดิ์   เขียวงามดี      กองทัพเรือ 

 
Document Engarde - 7/9/2011 13:59:41