หน้าหลัก งานวิชาการ การสัมนา เชิญร่วมทำประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ
เชิญร่วมทำประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
งานวิชาการ - การสัมนา
Written by สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ   
Wednesday, 02 May 2012 20:23

ประกาศเชิญชวน

ด้วยสมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ กำลังจัดทำแผนยุทธศาสตร์สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ.2556-2560 ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะสำเร็จเป็นจริงไม่ได้เลย หากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการกีฬาฟันดาบทุกท่าน ไม่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนเลย

สมาคมฯ เป็นเพียงจัดทำร่างขึ้นมาซึ่งแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ร่างมานี้ จัดทำจากพื้นฐานความต้องการที่จะให้เกิดการพัฒนาในส่วนต่างๆ อาทิ พัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬา การจัดการแข่งขัน การบริหารงานของสมาคม ความเข้มแข็งของสังคมกีฬาฟันดาบไทย และการแพร่หลายเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป สิ่งต่างๆ จะเกิดเป็นจริงไม่ได้ หากขาดข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันจะทำให้แผนยุทธศาสตร์ของเราชาวสังคมฟันดาบเป็นจริงขึ้นมา อันจะนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริงและสามารถพัฒนากีฬาฟันดาบของชาติให้เจริญอย่างแพร่หลายสืบไป

สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ จึงขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกีฬาฟันดาบทุกท่าน เข้าร่วมการสัมมนาทำประชาพิจารณ์ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ (พ.ศ.2556-2560) ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 พ.ค. 55 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุมหอพัก 300 เตียง การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยพร้อมเพรียงกัน

และเพื่อให้การทำประชาพิจารณ์สำเร็จด้วยความสมบูรณ์จากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ขอได้โปรดศึกษาผังโครงสร้างของแผนยุทธศาสตร์ตามภาพด้านล่างนี้

strategymedium-high

Last Updated on Wednesday, 02 May 2012 20:33